Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко в національній пам’яті»

Організатор: УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД КУЛЬТУРИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Місце проведення: м. Умань, вул. Садова, 28 (Уманський державний педагогічний університ імені Павла Тичини)    Час проведення: 10-00

 

Інформаційний лист

Шановні колеги!

 

Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науковій конференції «Тарас Шевченко в національній пам’яті»

Тематичні напрями роботи конференції:

«Місця пам’яті» Тараса Шевченка;

Трансформації меморіального образу Шевченка;

Інтелектуальне середовище України у контексті довгого ХІХ століття;

Шевченко і проблема формування національної ідентичності;

Феномен Тараса Шевченка у соціокультурних вимірах;

Тарас Шевченко у комеморативній політиці України.

 

Для участі у конференції необхідно до 6 березня 2014 р. надіслати заявку (анкета за зразком, в якій вказати тему доповіді, відомості про автора, контактну інформацію) та текст статті в електронному варіанті до 12 квітня на адресу: tv@memory.gov.ua

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

 

За результатами роботи конференції буде видано збірник статей. Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок та матеріалів для публікації.

 

Статті, оформлені неналежним чином, до розгляду прийматися не будуть.

 

Конференція відбудеться 12 березня 2014 р. у приміщенні Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова,  28.

 

Початок роботи конференції о 10:00, реєстрація о 09:30.

 

Адреса Оргкомітету: 01021 м. Київ, вул. Липська, 16, Український інститут національної пам’яті

 

Тел. (044) 281-08-90.

 

Контактні особи: к.і.н., с.н.с. Короленко Богдан Анатолійович;  к.і.н., н.с.  Привалко Тетяна Вікторівна

 

 

 

ЗАЯВКА

НА УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ТАРАС ШЕВЧЕНКО В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАМ’ЯТІ»

 

Прізвище ___________________________________________________________

 

Ім’я та по батькові ___________________________________________________

 

Місце роботи ________________________________________________________

 

Посада______________________________________________________________

 

Науковий ступінь ____________________________________________________

 

Вчене звання ________________________________________________________

 

Назва статті _________________________________________________________

 

Адреса ______________________________________________________________

 

Телефон ____________________________________________________________

 

E-mail_______________________________________________________________

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

1. До друку приймаються статті виключно за умови їх відповідності вимогам ВАК України до структури наукової статті. Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Обсяг статей – 0,5 друкованого аркушу.

2. Текст статті має супроводжуватись шифром УДК і трьома анотаціями (українською, російською, англійською на початку статті). Всі анотації повинні містити:

– прізвище, ініціали автора;

– назву статті;

– текст анотації (до 50 слів);

– перелік ключових слів.

 

3. Статті подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє – 2,5 см; ліве, праве – 2 см; абзацний відступ – 1 см. Символи в тексті: використовуються лапки зразку «», дефіс «–».

 

4. Література та джерела подаються в кінці тексту під назвою Список використаних джерел. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований». Посилання наводяться по тексту в квадратних дужках (напр. [2, с. 158] [6, с. 10; 8, с. 55]).

 

5. Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; поштового індексу, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти.

 

Розташування структурних елементів статті

УДК                                                                                                                          Прізвище І. Б.

Назва статті

Анотація українською з переліком ключових слів

ПІБ, назва статті, анотація російською з переліком ключових слів

ПІБ, назва статті, анотація англійською з переліком ключових слів

Текст статті

Список використаних джерел

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова