Книжкова виставка "Апостол правди і науки"

В приміщені наукової бібліотеки організована книжкова виставка:

Апостол правди і науки

/До 170 – річчя від дня народження М.П. Драгоманова (1841-1895) /

Цитатами до виставки є слова С. Єфремова «Історія українського письменства». –Мюнхен, 1989. – с. 151:«Для України Драгоманов справді був тим „апостолом правди і науки“, що його  з такою тугою виглядав перед смертю Шевченко», та слова М. Драгоманова: «Кожний, хто йде служити народу, тим самим одягає на себе терновий вінець».  

Михайло Драгоманов є однією з ключових постатей в українській суспільно-політичній і філософській думці XIX ст. Він політик і політолог, дослідник всесвітньої та вітчизняної історії, соціолог, етнограф, економіст, фольклорист, публіцист і літературний критик.

Михайло Драгоманов з'явився на політичній сцені в складні часи. Національно-демократичні революції, що прокотилися по Європі, засвідчили зростання національної свідомості народів. З розвитком капіталізму в Росії розширилося коло осіб, які брали участь у громадському житті. В Україні ж значна частина селян, що становили більшість нації залишалася неписьменною, а еліта суспільства була майже повністю денаціоналізована. Одначе й тут помалу почали з'являтися люди (і не останню роль у цьому відігравала діяльність Кирило-Мефодіївського товариства), котрі мріяли вивести Україну на широкий шлях цивілізованого розвитку. Одним із тих, хто доклав до цього багато, сил, був М. Драгоманов.

На виставці широко представлені твори М. Драгоманова, біографічні відомості, статті про видатного історика, публіциста. Всього представлено 21 видання:

1. Драгоманов Михайло Петрович (1841 -1895) –[ фото барельєфу]. - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова: 1834 – 2000: Історія. Сьогодення, перспективи / Авт.: В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, Н.Г.   та ін. – К.: Навчальна книга, 2005. – 255 с.: л.. – Бібліогр.: с. 242-253.

2.  Невідомий Драгоманов. – Хроніка  2000. - № 2(84). - 637 с. Михайло Драгоманов Документи і матеріали 1841-1994 /Наукове видання. /Упоряд.: Галина Болотова, Іван Бутич та ін. Інститут     української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Наукове товариство ім. Шевченка національний музей літератури України Центральний державний історичний архів України у Львові. -  Львів. – 2001. -731с.

3. Іванченко Р.П. Клятва: Роман – хроніка / післямова В.Г. Сарбея. – К.: Дніпро. 1985. – 373с.

4. Федченко П.М. Михайло Драгоманов: Життя і творчість. – К.: Дніпро, 1991. – 362 с.

5. Драгоманов М. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654-1876) /Науково – популярне  видання. / Ред. колегія: С.З.Заремба (голова), А.В. Денисенко, С.І. Кот, Вст. стаття кандидата  істор. наук С. Заремби. К.: Центр пам’яткознавства Академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. – 1992. – 47 с.

6. Драгоманов М.П. Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / Упоряд. та авт. іст. – біогр. нарису Р.С. Міщук; Приміт. Р. С. Міщука, В.С. Шандри. – К.: Либідь, 1991. – 688 с. („Пам’ятки історичної думки України“)

7. Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909-1939): напрями діяльності та постаті: збірник наукових праць / НАН України. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника; упорядкув. і загальна редакція текстів Л.І. Ільницького; відп. ред. М.М. Романюк. – Львів. 2010. – 498 с.

8. Драгоманов М. Листи до Івана Франка і інших. 1887 – 1895. Видав Іван Франко. Накладом Українсько – Руської видавничої спілки. Львів: 1908. – 431 с.

9. Драгоманов Михайло Петрович (30. ІХ 1841- 2. VІІ 1895) – с. 197. Шевченківський словник.  У 2- х томах. Том перший.  А – Мол. К.: Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка Академії Наук Української РСР головна ред. Української Радянської енциклопедії. К.: 1976- 413с.

10. Наливайко Д. -  Драгоманов – популяризатор Шевченка в західній Європі. с. 149 -168. / Збірник праць вісімнадцятої наукової Шевченківської конференції. Академія Наук Укр. РСР інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. К.:  «Наукова думка», 1971- 309 с.

11. Франко І.Я. Зібрання творів: У 50 – т. к.: Наук. думка, 1976 – 1986. Довідковий том / Упоряд.: О.Я. Безпальчу та ін.; Ред. О.О. Білявська. – 1988. – 328 с.

12. Бедрик – Білан Х., Безносик А., Гнатюк М., та ін. 100 найвідоміших українців. – К.: ТОВ «Автограф», ТОВ «КД «Орфей» 2005. – 640 с.

13. Іван Франко. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Т. 41. Літературно – критичні праці (1890-1910).  К.: «Наукова думка», 1984.- 678 с.

14. М.П. Драгоманов. Літературно – публіцистичні праці у 2-х томах. Т.2 К.: «Наукова думка», 1970. – 593 с.

15. 70 - ті роки. Розділ ХІІ.  с. 461 – 498. – Сергій Єфремов. Історія українського письменства. / Худож. оформл. В.М. Штогрина. – К.: «Фемина», 1995. – 688 с.

16. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу. К.: Друкарня А.І. Гросмана, В. – Володимирська, 48, 1913. - 159 с.

Працю Драгоманова «Чудацькі думки про українську національну справу», написану ним за кілька років до смерті, можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. В ній він закликав співвідчизників боротися разом з іншими народами проти самодержавства, за свободу і децентралізацію суспільно - політичного життя.

17. Суспільно – політичні погляди М. Драгоманова. с. 423-437. / Іван Франко Зібрання творів у п’ятдесяти томах. / Наукові праці томи 44 – 47. Т. 45 Філософські праці. К.: «Наукова думка», 1986.- 570 с.

18. Михайло Драгоманов у літературних справах. С. 37 – 38. / Ковалинський А. З історії української критики. Харків.  Державне вид-во України. 1926. – 162 с.

19. Києво–Могилянська академія в іменах, ХVІІ – ХVІІІ ст.: Енцикл. Вид. / Упоряд З.І. Хижняк; За ред. В.С. Брюховецького. – К. Вид. дім «КМ Академія», 2001. – 736 с.: 290 іл.

20. Драгоманови – родина. с. 371 Енциклопедія сучасної України. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.  Т. 8. Дл. – Дя. К.: 2008. – 715 с.

21. Драгоманов Михайло (6. 9. 1841 – 20. 7 1895). –589 с. Енциклопедія українознавства. Словникова частина 2. Головн. Ред. проф. д-р Володимир Кубійович  Том 2. Перевидання в Україні. Львів -1993. – 799 с. 

Своїм впливом на український національний рух М. Драгоманов може зрівнятися лише з Т.Шевченком, М. Костомаровим, В. Антоновичем і М. Грушевським.

Плідна й багатогранна діяльність М. Драгоманова залишається взірцем служіння (в його ж таки розумінні) української нації. А сам він належить до грона тих, хто став сіллю землі української.

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова