Регіональна науково-практична конференція «Черкащини славетні імена»

Канівський гуманітарний інститут Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Канівський коледж культури і мистецтв

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шевченківський національний заповідник

Канівська гімназія імені Івана Франка Канівської міської ради 

Канівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради

Міський методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету

Канівської міської ради

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги, аспіранти, здобувачі, студенти, учні!

Запрошуємо вас взяти участь у Регіональній науково-практичній конференції «Черкащини славетні імена» (до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка), яка відбудеться 21–22 травня 2014 р. на базі Канівського гуманітарного інституті УДПУ імені Павла Тичини (м. Канів).

План роботи конференції

21 травня 2014 р.:

10.00 – 11.00  – реєстрація учасників, кава-брейк;

11.00 – 13.00 – відкриття конференції, пленарне засідання (актова зала);

13.00 – 13.30 – обідня перерва (їдальня коледжу);

13.30 – 16.30 – робота в секціях;

16.30 – 17.20 – творчий вечір "Шевченко у моєму серці" (зустріч із Міненко Л.П., членом Спілки художників України);

 17.20 – 17.30 – кава-брейк;

17.30 – 18.30 – заключне пленарне засідання;

18.30 – 19.30 – інтеграційна зустріч.

22 травня 2014 р.:

9.00 – 9.30 – сніданок;

9.30 – 10.00 – екскурсія до музею "Народне декоративне мистецтво Канівщини" (на правах науково-дослідного відділу).

10.00 – 13.00 – "Останнім шляхом Кобзаря" (піша хода від Успенського собору до Чернечої гори)

13.00 – 14.00 – екскурсія до музею Тараса Григоровича Шевченка та Тарасової світлиці;

14.30 – 15.00 – обідня перерва;

15.00 – від’їзд учасників конференції.

Тематичні напрямки роботи конференції:

1.  Психолого-педагогічні погляди Тараса Шевченка і сучасність.

2.  Соціально-етичні та духовні засади творчості Т.Г.Шевченка.

3.  Філософсько-політичні ідеї у творчому доробку Кобзаря.

4.  Літературно-мистецька шевченкіана.

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

 Для участі у конференції потрібно до 10 травня 2014 р. в одному електронному листі надіслати анкету учасника (взірець додається), тези та/або наукову статтю (студентські статті подаються у співавторстві з керівниками; тези – одноосібно) за адресою: [email protected].

Тезові повідомлення та наукові статті плануємо опублікувати у збірнику матеріалів конференції до початку її роботи.

Проїзд  – коштом учасників. Організаційний внесок – 100 грн. для викладачів та 50 грн. для студентів/ учнів (включає витрати на канцтовари, публікацію програми конференції, збірник тез та статей, харчування, проживання у студентському гуртожитку).

Оплата здійснюється шляхом перерахуванням коштів на картковий рахунок:

Приватбанк № 6762468350813675 (власник – Сокур Людмила Анатоліївна)

Переказ можна здійснити як у касах, так і в терміналах будь-якого відділення Приватбанку. Копію квитанцію або чеку про перерахування коштів просимо переслати разом з анкетою та тезами (статтею).

 

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь, учене звання, посада

 

Організація

 

Науковий керівник (для студентів, магістрів, учнів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання

 

Службова адреса

 

Домашня адреса

 

E-mail

 

Телефони

 

Назва публікації (тези і/чи наукова стаття)

 

Секція

 

Участь у конференції (очна чи заочна)

 

Потреба у житлі

 

Дата

 

 

Протягом 2 днів після відправлення анкети на участь у конференції, тез та наукової статті на Ваш e-mail буде надіслано звітне повідомлення «Матеріали прийнято» У разі якщо звіт на підтвердження Вам не надійде – відправте листа ще раз або зателефонуйте.

 

Вимоги до оформлення тезових повідомлень

Рукопис надсилається в електронному варіанті у режимі doc, версії word 1997–2003. Текст тезових повідомлень (до 4 сторінок формату А4) повинен бути відредагований автором.

Назву тез слід друкувати жирним шрифтом, кегль 14, під нею через рядок праворуч – прізвище та ім’я автора, назва установи, населений пункт. Основний текст рукопису друкується через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, Times New Roman, інтервал 1,5, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Посилання в тексті оформлюються так: [1, с. 4]. Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ). Тези мають містити наступні положення:

-         постановка наукової проблеми та її значення;

-         короткий аналіз досліджень цієї проблеми;

-         мета і завдання розвідки;

-         виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

-         висновки.

Завершує тези Список використаної літератури, який подається в кінці статті в алфавітному порядку з дотриманням вимог діючого стандарту.

Тези, оформлені з порушенням вимог, не розглядатимуться.

 

Зразок оформлення тез:

 

СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Кремлюк Світлана

Канівський гуманітарний інститут, м. Канів.

 

 

Текст тезових повідомлень

 

Список використаної літератури

  1. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. посіб. / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2005. – 304 с.
  2. Різун В. В. Літературне редагування : підручник / В. В. Різун. – К. : Либідь,  1996. –  240 с.
  3. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Н. П. Маковеев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристь, 2004. – 634 с.

 

Вимоги до оформлення статей

Рукопис надсилається в електронному варіанті у режимі doc, версії word 1997–2003 на адресу: [email protected].

Назва файлу (латиницею) має відповідати прізвищу автора: (petrenko.doc.). Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути відредагований автором.

Послідовність структурних елементів статті: у першому рядку по центру – назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14), через рядок праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирним шрифтом, кегль 12), назва установи та населений пункт. Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (250–300 знаків) та ключові слова (5–6 слів чи словосполучень) українською, кегль 14 (слово «анотація» не пишеться). Через рядок – основний текст (кегль 14), через рядок після основного тексту – 14 кеглем – Джерела та література (літературу подають за абеткою, 14 кеглем, прямим накресленням; відповідно до вимог сучасного бібліографічного опису)

Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см, не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску.

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ).

Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).

Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках: на одне джерело – [1, с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15].

Стаття має містити такі положення:

- постановка наукової проблеми та її значення;

- аналіз досліджень цієї проблеми;

- мета і завдання статті;

- виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

- висновки та перспективи подальшого дослідження.

Назву рисунку розміщують після самого рисунку, під ним (зліва) слово «Рис.1» виділяється напівжирним курсивом; назва рисунку – прямим напівжирним шрифтом. При використанні таблиць саме слово «Таблиця» розміщується справа і виділяється напівжирним курсивом; нижче – назва таблиці прямим напівжирним шифром розміщена в центрі. Таблиці нумеруються арабськими цифрами.

Статті студентів/ учнів подаються з рецензією (надсилати сканований варіант рецензії з  підписом рецензента, завіреним печаткою навчального закладу, де він працює). Статті студентів / учнів подаються у співавторстві з керівником.

Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті. Редакційна колегія збірника залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Відхилені рукописи авторам не повертаються. Відповідальність за достовірність інформації, фактів, посилань, власних імен, а також правильність перекладу несе автор статті.

Зразок оформлення статті:

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАСТАНОВИ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

 

Олег Петренко

Канівський гуманітарний інститут, м. Канів

 

Анотація та ключові слова українською (250–300 знаків).

 

Виклад основного тексту статті.

 

Джерела та література

  1. Огар Е. І. Дитяча книга : проблеми видавничої підготовки : навч. посіб. / Е. І. Огар ; Українська академія друкарства. – Львів : Аз-Арт, 2002. – 160 с.
  2. Редакторская подготовка изданий : учеб. / С. Г. Антонова, В. И. Васильев, И. А. Жарков, О. В. Коланькова, Б. В. Ленский, Н. З. Рябинина, В. И. Соловьев ; под общ. ред. С. Г. Антоновой. – М. : Изд-во МГУП, 2002. – 468 с.
  3. Теремко В. І. Видавничий маркетинг : навч. посіб. / В. І. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 272 с.

За додатковою інформацією звертатися за контактними телефонами:

0974929218 – Сокур Людмила Анатоліївна, к.і.н., доц. кафедри книгознавства та загальнонаукової підготовки ;

0979832382 – Семенюк Ольга Іванівна, старший викладач кафедри книгознавства та загальнонаукової підготовки.

Адреса оргкомітету:

Відокремлений структурний підрозділ – Канівський гуманітарний інститут Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

вул. Федоренка, 28, м. Канів, Черкаська обл., 19000

тел.-факс: (04736)36084

              (04736)32059

E-mail:  [email protected]                                                           

Дякуємо за співпрацю!

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова