Четверті Міжнародні Шевченківські читання «Доля Тараса Шевченка на засланні»

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК (Канів)

 

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКИ І КУЛЬТУРИ

ПРИ ПОСОЛЬСТВІ УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН (Астана)

 

МУЗЕЙ-КОМПЛЕКС Т. Г. ШЕВЧЕНКА (Форт-Шевченка)

 

СУСПІЛЬНИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ

«ІНСТИТУТ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» (Уфа-Оренбург)

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

 

Шановні колеги!

 

 

Запрошуємо вас взяти участь у Четвертих Міжнародних Шевченківських читаннях «Доля Тараса Шевченка на засланні», присвячених 165-річчю від часу переведення Т.Г. Шевченка на службу в Новопетровське укріплення, яке відбудеться 16 квітня 2015 р. на базі Шевченківського національного заповідника в м. Канів (Україна).

У рамках читань відбудеться круглий стіл «Шевченкознавство на Південному Уралі і в Казахстані у XXXXI ст, на якому буде обговорено такі теми:

 1. Історія і досягнення південноуральського шевченкознавства. 
 2. Сучасний стан оренбурзького шевченкознавства на початку XXI ст. 
 3. Сторінки історії шевченкознавства у Казахстані. 
 4. «Дорогами Кобзаря»-2013: результати міжнародної науково-освітньої експедиції на Аральске море. 
 5. Міжнародні Шевченківські читання 2012–2014 рр.: досвід і перспективи, презентація видань.   

  

На наукових читаннях також пропонується розглянути наступні питання:

 • обставини життя Т. Г. Шевченка на засланні й Новопетровському укріпленні;
 • оточення і зв’язки Т. Г. Шевченка у період заслання і служби в Новопетровському укріпленні;
 • літературна і художня творчість Т. Г. Шевченка на засланні і в Новопетровському укріпленні;
 • тема заслання Т. Г. Шевченка в музейних колекціях і бібліотечних фондах;
 • період заслання Т. Г. Шевченка у сучасному українознавстві і педагогіці;  
 • Т. Шевченко і національні літератури (твори, переклади, видання);
 • шевченкознавство в національних наукових традиціях країн світу.

 

Участниками читань і круглого столу будуть вчені – історики, філологи, літературознавці, мистецтвознавці, культурологи з України, Россії, Казахстана, працівники закладів освіти і культури, співробітники музеїв, бібліотек, представники суспільних организацій, краєзнавці, вчителі.

Робочі мови наукових читань – українська, російська.

Можлива участь в очній і заочній формах (з  поданням текстів).

За результатами читань і круглого столу планується видання збірника статтей і матералів. Заявки на участь (із вказівкою ПІБ, місця роботи, посади, контактних данних) просимо направляти до 30 березня 2015 р. за адресами: [email protected] (Шевченківський національний заповідник); [email protected] (Інститут Тараса Шевченка).

Додаткову інформацію буде повідомлено в інформаційних листах.

 

ОРГКОМІТЕТ

 


 

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК (Канев)

 

УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ УКРАИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (Астана)

 

МУЗЕЙ-КОМПЛЕКС Т.Г. ШЕВЧЕНКО (Форт-Шевченко)

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ

«ИНСТИТУТ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО» (Уфа-Оренбург)

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги!

 

 

Приглашаем вас принять участие в Четвертых Международных Шевченковских чтениях «Судьба Тараса Шевченко в ссылке», посвященных 165-летию со времени переведения Т.Г. Шевченко на службу в Новопетровское укрепление, которые состояться 16 апреля 2015 г. на базе Шевченковского Национального заповедника в г. Канев (Украина).

В рамках чтений состоится круглый стол «Шевченковедение на Южном Урале и в Казахстане в XXXXI вв.», на котором будут обсуждены такие темы как:

 1. История и достижения южноуральского шевченковедения. 
 2. Современное состояние оренбургского шевченковедения в начале XXI в. 
 3. Страницы истории шевченковедения в Казахстане. 
 4. «Дорогами Кобзаря»-2013: результаты международной научно-просветительской экспедиции на Аральское море. 
 5. Международные Шевченковский чтения 2012–2014 гг.: опыт и перспективы, презентация изданий.   

  

На научных чтениях также предлагается рассмотреть следующие вопросы:

 • обстоятельства жизни Т. Шевченко в ссылке и Новопетровском укреплении
 • окружение и связи Т.Г. Шевченко в период ссылки и службы в Новопетровском укреплении
 • литературное и художественное творчество Т.Г. Шевченко в ссылке и в Новопетровском укреплении
 • тема ссылки Т.Г. Шевченко в музейных коллекциях и библиотечных фондах
 • период ссылки Т.Г. Шевченко в современном украиноведении и педагогике  
 • Т. Шевченко и национальные литературы (произведения, переводы, издания)
 • шевченковедение в национальных научных традициях стран мира

 

Участниками чтений и круглого стола станут ученые – историки, филологи, литературоведы, искусствоведы, культурологи из Украины. России, Казахстана, работники учреждений образования и культуры, сотрудники музеев, библиотек, представители общественных организаций, краеведы, учителя.

Рабочие языки научных чтений – украинский, русский.

Возможно участие в очной и заочной формах (с предоставлением текстов).

По итогам чтений и круглого стола предполагается издание сборника статей и материалов. Заявки на участие (с указанием Ф.И.О., места работы, должности, контактных данных) просим направлять на участие до 30 марта 2015 г. по адресам: [email protected] (Шевченковский Национальный заповедник); [email protected] (ИТШ)

Дополнительная информация будет сообщена в информационных письмах.

 

ОРГКОМИТЕТ 

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова