Шості міжнародні Шевченківські читання

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКИ І КУЛЬТУРИ

ЄВРАЗІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Л. ГУМІЛЬОВА

ГРОМАДСЬКИЙ НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ «ІНСТИТУТ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо вас взяти участь у Шостих Міжнародних Шевченківських читаннях  «Історичний досвід та сучасний стан вивчення Журналу (Щоденника) Тараса Шевченка» (до 160-річчя написання автобіографічного документа)    

Читання відбудуться 13 вересня 2018 року на базі Шевченківського національного заповідника в м. Канів (Україна).

На наукових читаннях пропонується розглянути такі питання:

 • історіографічні засади вивчення Журналу (Щоденника);
 • світоглядні засади в Журналі (Щоденнику);
 • літературне середовище в щоденникових записах Тараса Шевченка;
 • люди і події: оточення Тараса Шевченка у 1857–1858 роках на сторінках  Журналу (Щоденника);
  • Журнал (Щоденник) Тараса Шевченка як біографічний та історико-літературний документ;
  • видання Журналу (Щоденника) в музейних колекціях і бібліотечних фондах;
  • місце Журналу (Щоденника) Тараса Шевченка у сучасній гуманітаристиці та українознавстві;
   • Журнал (Щоденник) Тараса Шевченка і національні літератури (переклади, видання);
   • щоденники письменників та митців як літературні пам’ятники.

 

 

До участі у роботі читань запрошуються вчені–історики, філологи, літературознавці, мистецтвознавці, культурологи, працівники закладів освіти і культури, співробітники музеїв, бібліотек, представники суспільних організацій, краєзнавці, вчителі.

Робочі мови наукових читань – українська, англійська, російська, казахська.

Можлива участь в очній і заочній формах (із поданням текстів для стендових доповідей, відеовиступів).

За результатами читань планується видання збірника статей і матеріалів коштом авторів.

 

Для участі в наукових читаннях необхідно надіслати до 1 серпня 2018 року поштою або e-mail ([email protected]):

 

 • Заявку для участі в читаннях (бланк заявки додається).
 • Текст статті обсягом до 10 сторінок інтервалом 1,5 шрифтом Times New Roman 14 розміру; поля: верхнє, нижнє – 2 см; праве – 1,5 см, ліве – 3 см; абзацний відступ – 1 см; вирівнювання по ширині.

Цитати подаються у лапках « ». Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках (по мірі того як вони зустрічаються у тексті), де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95–96] [див.: 2; 5; 7].  «Там само», «Там же» – не допускається.

Посилання на твори Тараса Шевченка подавати за академічним виданням: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : У 12 т. / Редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 2001-2014.

Послідовність розміщення елементів статті: УДК; прізвище автора; назва статті (великими літерами по центру); анотація (без слова анотація, без абзацного відступу вирівняно по ширині тексту, інтервал між рядками одинарний, Times New Roman, 12 pt) і ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова: », без абзацного відступу, інтервал між стрічками оди­нарний, Times New Roman, 12 pt, курсив) мовою статті; виклад основного матеріалу статті; джерела та література; далі — один порожній рядок, назва статті, анотація і ключові слова двома іншими мовами (російською та англійською). Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті англійською мовою («машинний» переклад не допускається).

Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком Джерела та література. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

УВАГА! За точність цитування, наведення прізвищ, дат, посилань, граматичні і стилістичні помилки відповідальність несуть автори матеріалів. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам.

 

Організаційний внесок для учасників наукових читань та авторів публікацій у збірнику матеріалів – 220 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення читань). Оплата під час реєстрації.

 

Відкриття наукових читань відбудеться у конференц-залі музею Т. Г. Шевченка за адресою: Україна. Черкаська обл., м. Канів, Тарасова гора, Шевченківський національний заповідник.

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на наукових читаннях (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються  учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Для довідок (по Україні): тел. (04736) 3-23-65 (окрім неділі і понеділка) (Брижицька Світлана Анатоліївна).

Як дістатися до Канева: щогодинно від автовокзалу «Видубичі» (м. Київ) йде автобус (бажано їхати через Українку, Ржищів). Ранішні рейси: 7.20; 8.00. Останній рейс Канів–Київ — 18.30. У Каневі: таксі від вокзалу «Авторіка» або маршрутне таксі рейсом  №2 з центра міста (площа Шевченка) (до кінцевої зупинки «Тарасова гора»).

 

Запрошуємо до участі у наукових читаннях.

ОРГКОМІТЕТ 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ

у Шостих Міжнародних Шевченківських читаннях 

«Історичний досвід та сучасний стан вивчення Журналу (Щоденника) Тараса Шевченка»

(до 160-річчя написання автобіографічного документа) 

 

13 вересня 2018 року

Необхідно заповнити та надіслати заявку не пізніше

01 серпня 2018 року

 

Назва файлу – прізвище та ініціали учасника

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Місце роботи, посада

 

Назва доповіді

 

Запланована секція

 

Поштова адреса

 

 

Електронна адреса (обов’язково)

 

 

Телефон (обов’язково)

 

 

Які технічні засоби для представлення доповіді Вам необхідні

 

Форма участі (очна чи заочна)

 

Потреба бронювання місця в готелі

 

Потреба зустрічі на автовокзалі (так / ні)

 

 

Потреба в запрошенні в паперовому вигляді

 

Дата приїзду, час

 

 

Дата від’їзду, час

 

 

Дата заповнення заявки

 

 

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова