Тарасова Гора: люди і події

Міністерство культури та інформаційної політики України

Шевченківський національний заповідник

Національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка»

Черкаський науковий центр шевченкознавчих досліджень

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній конференції: «Тарасова Гора: люди і події» – до 160-річчя повернення Тараса Шевченка в Україну, яка відбудеться  21 травня 2021 року у конференц-залі музею Тараса Шевченка Шевченківського національного заповідника (м. Канів). 

Мета конференції: актуалізувати історичне значення повернення Тараса Шевченка в Україну, вплив духовної спадщини Тараса Шевченка та місця його поховання на Чернечій горі  на формування самосвідомості українців; сучасне сприйняття особистості Тараса Шевченка та його заповітів; обмін досвідом діяльності музейних закладів та історико-культурних заповідників в умовах ХХІ століття.

До участі у роботі конференції запрошуємо фахівців науково-дослідних інституцій, історико-культурних заповідників, музейних установ, реставраційних центрів, вищих навчальних закладів, аспірантів та докторантів, педагогів.

Планується видання матеріалів конференції.

Просимо надіслати до 1 березня заявку із темою доповіді, а до 20 травня 2021 року – оформлений згідно із вимогами (див. Додаток №1) текст доповіді на електронну адресу: [email protected]

 

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Символічне значення «Останнього шляху Кобзаря» та місця поховання поета для українського народу.

2. Хранителі Шевченкової могили.

3. «Братство тарасівців», його вплив на розвиток українського національно-визвольного руху.

4. Актуалізація духовних заповітів Тараса Шевченка в період становлення державності України.

5. Сучасний стан та перспективи збереження історико-культурних та природних пам’яток.

6. Нові концептуальні підходи до виставкової, експозиційної та екскурсійної діяльності музеїв та історико-культурних заповідників у ХХІ столітті.

Офіційна мова конференції – українська.

Автори (учасники конференції) надають тексти власних, раніше неопублікованих досліджень відповідно до тематики конференції українською мовою. Основна вимога до текстів – наукова новизна матеріалу, актуальність теми.

ДОДАТОК №1.

Правила оформлення матеріалів доповіді:

Ліворуч – УДК (вирівнювання по лівому краю)

Відомості про автора (авторів) вказуються праворуч (вирівнювання по правому краю): ім’я і прізвище (виділяються жирним), нижче – посада і місце роботи (назва установи – у родовому відмінку), нижче – науковий ступінь, вчене звання.

Через рядок, по центру, великими літерами – НАЗВА СТАТТІ. Під назвою статті через один рядок – анотація українською мовою (250-300 знаків) та ключові слова (від 5 до 7). Через рядок – основний текст – друкувати через 1,5 інтервалу без переносів, 14 кеглем, шрифт –TimesNewRoman.

Стаття повинна мати основні структурні елементи (окремо не виділяти):

 постановка наукової проблеми

 аналіз останніх публікацій із досліджуваної теми

 мета статті

 виклад основного матеріалу

 висновки.

Після основного тексту через рядок – подається «Список використаної літератури» в алфавітному порядку згідно стандартів бібліографічного опису (пронумерований список, вирівнювання по ширині, шрифт Times New Roman, 12 кегель).

Звертаємо Вашу увагу, що згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мін’юсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023) МОН України спростило вимоги до оформлення «Списку використаної літератури». Тому пропонується оформити його відповідно до  Національного стандарту України «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015» (див. «Додаток №2»)

Після списку – анотація англійською мовою:

 ім’я та прізвище автора

 назва статті

 анотація та ключові слова

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 10 сторінок тексту формату А-4. Поля сторінок: ліве – 2,5 см, праве, верхнє і нижнє – по 2 см.

Посилання на цитовані джерела та літературу подавати у тексті в квадратних дужках арабськими цифрами, наприклад: [1, с.15], з яких  перша цифра позначає позицію джерела у списку літератури, а друга − номер сторінки.

Файли іменувати прізвищем автора (наприклад: «Сокур. Заявка», «Сокур. Стаття»).

Оргкомітет конференції залишає за собою право не друкувати доповіді, які не відповідають тематиці конференції чи вимогам оформлення матеріалів. Про внесення доповіді до програми конференції оргкомітет повідомить учасника електронною поштою.

Думки авторів можуть не збігатися з позицією оргкомітету конференції. Доповіді не рецензуються і друкуються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність наведених фактів, посилання на джерела, повноту висвітлення досліджуваних тем, а також за порушення авторських прав несуть виключно автори публікацій.  

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників конференції здійснюються за кошти самих учасників або організацій, які їх відряджають.

 

 

Заявка на участь у роботі

Всеукраїнської наукової-практичної конференції

«Тарасова Гора: люди і події» – до 160-річчя повернення Тараса Шевченка в Україну

 

1.

Прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень) 

 

2.

Місце роботи (без абревіатур) 

 

3.

Посада

 

4.

Науковий ступінь, вчене звання 

 

5.

Поштова адреса (з індексом) 

 

6.

Контактні телефони (з кодом) 

 

7.

Електронна пошта (обов’язково) 

 

 

8.

Тема доповіді

 

 

 

Контактна особа: Чорна Людмила Олексіївна, канд. іст. наук, зав. відділом наукових досліджень ШНЗ; моб.: 0972782279

Стаціонарний телефон музею Тараса Шевченка ШНЗ: (04736) 3 23 65 (вівторок-п’ятниця, з 9-30 до 16-00).

 

ДОДАТОК №2

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Звертаємо Вашу увагу на оформлення архівних матеріалів та посилання на електронні джерела.

Книга.

Андріяш В. Державна етнополітика України в умовах глобалізації. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 328 c.

Тези доповідей, матеріали конференцій

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932- 1933 років: втрати української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. Київ, 2017.

С. 133–136.

Архівні документи

1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71.

2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.

Електронні ресурси

1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?gall eryId=15725757& (дата звернення: 15.11.2017).

2. Мар’їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі Бібліотечний вісник. 2016. № 4. С. 8–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_4_4 (дата звернення: 26.09.2017).

3. Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua/ (дата звернення: 12.10.2017).

 

Назад
При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова